Room Darkening Zebra Shades
White Grey
White Grey
Light Brown
Light Brown
Coffee
Coffee
Brown
Brown